Terug naar home

Duurzaamheid

Duurzame productie betekent voor Koffie & Thee Nederland een duurzaam proces van oorsprong tot kopje. Koffie & Thee Nederland zet zich dan ook samen met haar leden en ketenpartners actief in voor een duurzamere koffie- en theesector. En dat is hard nodig. De uitdagingen op milieu- en sociaal gebied zijn groot. Tegelijkertijd staat het aanbod duurzaam geproduceerde grondstoffen onder druk door een wereldwijd toenemende vraag en de effecten van een veranderend klimaat op de koffie- en theeteelt.

Meer dan certificering

Bij duurzaamheid in de koffie- en theesector wordt vaak aan certificering gedacht. Dit is een belangrijk instrument, maar duurzame koffie en thee is meer dan certificering alleen. Onze leden hebben steeds vaker ook bedrijfseigen trajecten en ondersteunende projecten in oorsprongslanden om verbeteringen te realiseren.

De verantwoordelijkheid voor duurzame productie beperkt zich ook niet alleen tot de teelt en de bewerking in de landen van oorsprong, maar geldt tevens voor de verdere verwerking in Nederland. Vermindering van de milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie, hergebruik van organische reststromen en slim transport spelen hierbij een belangrijke rol.

Koffie & Thee Nederland heeft hierbij een agenderende en verbindende rol: we voeren een actieve dialoog met externe belanghebbenden zoals overheden, maatschappelijke organisaties en keteninitiatieven, en initiëren relevante samenwerkingsverbanden, projecten en onderzoeken die gericht zijn op een verdere verduurzaming van de keten: van oorsprong tot kopje.

Om duurzame productie verder op te schalen is ook samenwerking op internationaal niveau vereist. Met het Global Coffee Platform (GCP) en de Sustainable Coffee Challenge (SCC) hebben diverse leden van Koffie & Thee Nederland constructieve samenwerkingen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een internationaal verduurzamingskader (‘sustainablity framework’) om alle inspanningen van partijen in de sector inzichtelijk te maken.